Name:

Subject:

Phone:

Your Email:


Comments/Questions:

Kelaniya temple

PHONE:  (+94(0) 112 911 505-Temple)

# 0710 640 251 - Ven.Deniyaye Pannaloka Buddharakkhita thera

# 0776 753 783 - Vibhishana Devalaya(Mr.Chandrasiri)

# 0716 190 175 - (Mr.Sunil)

# 0777 268 620 - (Mr.Kamal)

E-Mail: deniyaye2013@gmail.com

Website: www.kelaniyatemple.org

Prof.Ven.Kollupitiye Mahinda Sangharakkhita Nayaka thero
Rajamaha viharaya,
kelaniya, Sri Lanka.